Tietosuojaseloste

Kiitos kun olet kiinnostunut verkkosivustomme palveluista. Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa sinulle, minkä tyyppisiä tietoja keräämme, miten tietoja käsitellään ja miten ne on suojattu. Tutustu tähän ohjeeseen ja ole rohkeasti yhteydessä, mikäli kaipaat lisätietoa.

Rekisterin nimi

Yhteystieto- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan Tietosuojalakia 1050/2018.

Rekisterinpitäjä, eli kuka tietojasi käsittelee

Oy Brynolf Grönmark Ab
Ahventie 4 A 16
02170 Espoo
Y-tunnus: 0201204-8
Toimiala: Teollisuudessa käytettävien muiden koneiden tukkukauppa (46692)

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Petri Grandell
Toimitusjohtaja
petri.grandell@gronmark.fi
Puh. 0405588951

Lisätieto- ja oikaisupyynnöt voitte lähettää edellä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

Toiminnassa käytettävä rekisteri

Oy Brynolf Grönmark Ab:n yhteystieto- ja markkinointirekisteri koostuu yhtiön toimittajien, yhteistyökumppaneiden, päämiesten, asiakkaiden sekä potentiaalisten asiakkaiden yhteyshenkilöistä.

Asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat ovat yksityisen, julkisen tai kolmannen sektorin toimijoita. Toimittajat, yhteistyökumppanit ja päämiehet ovat yksityisen sektorin toimijoita, jotka toimittavat Oy Brynolf Grönmark Ab:lle tuotteita ja/tai palveluja tai joita Oy Brynolf Grönmark Ab edustaa Suomessa.

Rekisteröidyt ovat kaikkien yllä mainittujen toimijoiden työntekijöitä tai vastuuhenkilöitä.

Myös verkkosivuston palveluja käyttävät yksityishenkilöt voivat päätyä rekisteriin. Rekisteriin päätyneet yksityishenkilöt poistetaan rekisteristä, mikäli Oy Brynolf Grönmark Ab:n ja henkilön välille ei synny yhteistyösuhdetta.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet

Tietoja käsitellään tuotteiden ja palvelujen toimittamiseen asiakkaalle, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, laskutukseen, asiakas-, päämies- ja toimittajasuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

Tietoja käytetään myös mainontaan, markkinointiin, suoramarkkinointiin sekä markkinoinnin kohdistamiseen asiakkaille. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistetut yleiset markkinointiviestit ja uutiskirjeet.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta riippuen rekisterinpitäjän lakisääteiset velvoitteet, sopimus, suostumus ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu on käsittelyperusteena silloin, kun rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on asiallinen yhteys. Tällainen asiallinen yhteys muodostuu mm. silloin, kun rekisteröity on omasta aloitteestaan rekisterinpitäjään yhteydessä, tai kun rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja esimerkiksi rekisteröidyn työnantajan ja rekisterinpitäjän välisen liike- tai yhteistyötoiminnan yhteydessä.

Lisäksi rekisterinpitäjä voi kirjata oikeutetun edun perusteella asiakasrekisteriin sellaisten potentiaalisten asiakkaiden ja näiden yhteyshenkilöiden ja edustajien tietoja, joiden rekisterinpitäjä voi perustellusti odottaa olevan kiinnostuneita hankkimaan rekisterinpitäjän tarjoamia palveluita tai tuotteita.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja henkilöistä:

 • Etu- ja sukunimet
 • Asema yrityksessä / työtehtävä
 • Osasto
 • Sähköpostiosoite
 • Matka- tai muu puhelinnumero
 • Yrityksen nimi ja y-tunnus
 • Yrityksen toimiala
 • Yrityksen osoitetiedot
 • Suostumukset ja kiellot sähköpostimarkkinointiin
 • Markkinointiluokittelutietoja
 • Suhteen elinkaaren vaihe
 • Rekisteröinnin alkamisajankohta

Kuvaus rekisterissä olevista tietoryhmistä

Rekisterissä on tietoja henkilöistä yhteystietoineen seuraavista ryhmistä:

 • Asiakkaat
 • Potentiaaliset asiakkaat
 • Palveluntoimittajat eli yhteistyökumppanit
 • Tuotteiden toimittajat ja alihankkijat
 • Päämiehet
 • Satunnaiset verkkovierailijat

Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin yhteistyösuhteen hoitaminen ja kehittäminen sitä vaatii. Rekisteriä päivitetään jatkuvasti ja kaikki ne rekisterissä olevat henkilötiedot poistetaan, joille ei ole ollut minkäänlaista yhteydenpitoa kahteen vuoteen eikä yhteistyön hoitamiseksi ole syytä henkilötietoja enää säilyttää.

Tietojen luovutus

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Oy Brynolf Grönmark Ab:n ulkopuolelle.

Tietoja voidaan valikoidusti luovuttaa rekisterinpitäjän toimeksiantaman kolmannen osapuolen (henkilötietojen käsittelijän) rekisterinpitäjän puolesta toteuttamaan kohdennettuun markkinointikampanjaan tai -tutkimukseen. Tietojen omistus ei siirry rekisterinpitäjältä henkilötietojen käsittelijälle eikä henkilötietojen käsittelijällä ole oikeutta tietojen toimeksiantoa laajempaan käyttöön. Henkilötietojen käsittelystä on sovittu rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän välisellä tietosuojalainsäädännön vaatimukset täyttävällä tietojenkäsittelysopimuksella.

Kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme seuraavia palveluntarjoajia:

 • Google
 • HubSpot
 • Microsoft
 • LinkedIn
 • Dealfront (Leadfeeder)
 • Quriiri
 • Cookiebot

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja rekisteri on suojattu asianmukaisin suojauksin ja siihen pääsy on rajoitettu ainoastaan rekisterin ylläpidosta vastaaville henkilöille.

Tarkemmat tekniset tietoturvakuvaukset löytyvät palveluntarjoajien sivuilta: https://www.hubspot.com/security ja https://www.microsoft.com/fi-fi/security/business. Rekisterin suojaukseen ja tietoturvaan liittyvät lisätietopyynnöt voitte lähettää rekisteriasioista vastaavan henkilön sähköpostiosoitteeseen.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröityjä informoidaan tietojen käsittelystä pitämällä tämä tietosuojaseloste saatavilla yrityksen toimitiloissa ja verkkosivuilla.

Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriimme tallennetut henkilötiedot. Pyyntö on toimitettava kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle ja pyyntöä esitettäessä rekisteröidyn on kyettävä todistamaan henkilöllisyytensä.

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli hän kokee, että olemme käsitelleet henkilötietoja lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietoja.

Poisto-oikeus

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn taikka rekisteröidyn työnantajan pyynnöstä rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä.

Pyyntö osoitetaan kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Käsittelemme pyynnön, minkä jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Ratkaisevaa tiedon korjaamisessa, täydentämisessä tai poistamisessa on tiedon käyttötarkoitus eli asiakas- tai yhteistyösuhteen hoito. Mikäli rekisteröity on eri mieltä ratkaisustamme, hänellä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Hänellä on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinoinnissa, profiloinneissa, etämyynnissä, markkina- ja mielipidetutkimuksissa. Pyyntö osoitetaan kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja käsitellessä rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietojen luovutus EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle

Valitsemme tietojesi säilytyspaikaksi tietoturvalliset, Euroopassa sijaitsevat palvelinkeskukset, aina kun se on mahdollista. Osa käyttämistämme pilvipalveluista saattaa sijaita EU:n ulkopuolella. Jos tietoa siirtyy EU:n ulkopuolelle, varmistamme että maa on EU:n komission tarkoittama riittävän tietosuojan maa, siirronsaaja kuuluu EU-U.S. Data Privacy Framework -listalle (Yhdysvalloissa sijaitsevat siirronsaajat) taikka siirto tapahtuu EU:n komission julkaisemia mallilausekkeita hyödyntäen. Varmistamme siis aina, että mahdollinen tiedonsiirto toteutetaan lain edellyttämin perustein ja riittävin suojamekanismein.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja yrityksistä ja henkilöstä kerätään, kun henkilöt ovat yhteydessä rekisterinpitäjään henkilökohtaisesti tai digitaalisesti. Tietolähteinä voi olla mm. käyntikortit, kilpailukupongit, sähköpostin allekirjoitukset, tarjouspyynnöt, tilaukset tai verkkosivujen kautta tulevat sähköiset chat-, rekisteröitymis-, yhteydenotto-, tilaus-, kampanja-, kalenterikutsu- tai muut vastaavat digitaaliset lomakkeet.

Tietoja yritysten vastuu- ja kontaktihenkilöistä kerätään myös yritysten puhelinvaihteista, verkkosivustoilta, LinkedIn-sivustolta sekä erilaisilta palveluntarjoajilta.

Linkit

Sivustomme voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolien ylläpitämille sivustoille. Oy Brynolf Grönmark Ab ei vastaa tällaisten oman sivustonsa ulkopuolisten sivustojen sisällöstä tai yksityisyydensuojakäytännöistä. Suosittelemme, että tutustut huolellisesti jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

Evästeet

Rekisterinpitäjä käyttää sivustollaan evästeitä (cookies) kävijätilastojen seuraamiseksi ja palveluiden parantamiseksi. Voit hyväksyä tai hylätä evästeiden käytön tullessasi verkkosivustollemme tai voit valita erikseen mitä evästeryhmiä sallit. Jos hylkäät evästeet, selaimessasi käytetään yhtä evästettä, jonka avulla muistamme, että sinua ei saa seurata.

Eväste on yleensä pieni tekstitiedosto, jonka sivustolla vierailevan Internet-selain tallentaa päätelaitteeseen käyttäjän tunnistamiseksi ja uudelleentunnistamiseksi. Tekstitiedosto sisältää pienen määrän tietoa, jota internetpalvelin voi lukea vieraillessa seuraavan kerran samalla sivulla. Evästeitä voidaan käyttää myös mainosten kohdistamiseen verkkovierailijoille.

Useimmat Internet-selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, mutta halutessasi voit muokata selaimesi asetuksia ja milloin tahansa poistaa evästeet käytöstä tai tyhjentää evästehistorian.

Lisätietoa sivustollamme käytettävistä evästeistä löydät tästä.

Tämä on voimassa oleva tietosuojaseloste, jonka tarkastamme ja päivitämme säännöllisesti.

Tarkastettu ja päivitetty 9.8.2023